Infrastructuur

Het geplande nieuwe waterproductiecentrum in Essen, waarvoor ondertussen een bouwvergunning is bekomen, is uniek. Zo maakt Pidpa hier voor het eerst gebruik van een beluchtings-ontgassingstoren voor de verwijdering van koolzuurgas uit het ruwwater. Er wordt sterk ingezet op het chloorvrij werken.

De Groote Meer in Nederland, gelegen in het hart van het Grenspark De Zoom-Kalmthoutse Heide, is een ven dat kampt met een slechte waterkwaliteit en lage waterpeilen. Om hieraan te verhelpen wordt een groot herstelproject opgezet door Evides met een tiental partners.
Pidpa zorgt voor de exploitatie van een watervang die water moet doorpompen naar het ven. De nieuwe leiding is vijf kilometer lang en vervoert water uit het Vlaamse natuurgebied Nol-Stappersven naar De Groote Meer. In het Stappersven  is ’s winters sprake van een wateroverschot. Dit water gaat nu de flora en fauna in De Groote Meer helpen.

Om de continuïteit van onze drinkwater- en afvalwaterdiensten te verzekeren, zelfs bij een mogelijke elektriciteitsschaarste, is de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd, onder meer in noodstroomgroepen. Om de huur van mobiele noodstroomgroepen te vermijden, wordt in 2016 nog een derde noodstroomgroep aangekocht.

De watertorens van Oevel, Beerse, Reet (Pierstraat), Wuustwezel en Ravels worden grondig gerenoveerd.

In plaats van het opjaagstation van Mechelen-Zuid te vernieuwen, vervangen we  de pompen in het pompstation Walem 2 van water-link. Zo wijzigt de bevoorrading van de stad Mechelen fundamenteel. Daarnaast gebeuren een aantal aanpassingen aan de watertoren en het opjaagstation van Mechelen-Noord. 

Opdat het drinkwater tijdens het distributieproces niets van haar kwaliteit zou inboeten, worden onze leidingen regelmatig gespoeld. In 2016 nemen we in totaal 666 kilometer leiding onder handen. Dit is het hoogste aantal gespoelde leidingen op jaarbasis tot op heden.

Op 1 januari 2016 zijn het drinkwaternet, de aftakkingen en de watermeters geherwaardeerd. Gezien de leeftijd van de infrastructuur van het waterdistributienetwerk had een aanzienlijk deel van deze activa, door de gecumuleerde afschrijvingen, een lage boekwaarde die niet overeenstemde met de resterende levensduur.

De gebruikte waarderingsmethodologie is de Depreciated Optimised Replacement Cost (DORC), gebaseerd op de vervangingswaarde. De gebruikte methode is internationaal erkend en reeds veel toegepast binnen onder meer de nutssector. De nieuwe waardering ligt substantieel hoger dan de boekwaarde. Deze onderwaardering was de aanleiding om een herwaardering door te voeren voor het positieve verschil tussen de berekende totale vervangingswaarde en de boekwaarde. De herwaardering bedraagt circa 437 miljoen euro.