Natuurbeheer

Het militair domein 'Schietveld' (Marum) in Brecht en Wuustwezel heeft zowel voor Pidpa (als grondwaterwinning)  als voor het Agentschap voor Natuur en Bos (ligging in een habitat- en vogelrichtlijngebied) een grote waarde.

 De leden van de beheercommissie, waarin naast Pidpa en ANB ook vertegenwoordigers zetelen van de gemeenten Brecht en Wuustwezel,  de landbouwsector en Natuurpunt.

Beide partijen kopen elk een deel van de gronden aan en zorgen voor een duurzame toekomst van deze gronden, onder meer via de oprichting van een beheercommissie. Voor Pidpa betekent de aankoop van circa 88 ha een investering van bijna 2,5 miljoen euro.

In het kader van de instandhoudingsdoelstellingen beslist het directiecomit√© op 3 oktober tot aankoop van een aantal percelen rond de waterwinning van Oostmalle. 

Voor de waterwinning van Balen-Nete wordt gewerkt aan een addendum aan het milieueffectenrapport (MER), dit met het oog op een uitbouw van een winterwinning (winning waarbij in hoofdzaak tijdens de winterperiode water wordt opgepompt voor de productie van drinkwater). De ontheffings-MER's voor de waterwinningen van Beerse, Oostmalle  en Mol zijn goedgekeurd. Voor de waterwinning van Beerse is ondertussen een nieuwe milieuvergunning afgeleverd.

Voor een hervergunning van de winningen van Grobbendonk, Herentals, Herselt, Kapellen, Oud-Turnhout, Rijkevorsel-Merksplas en Vorst is telkens een MER in opmaak.

De beschermingszones van de voormalige waterwinningen te Schoten en te Schilde worden officieel opgeheven op 2 juni 2016.

In 2016 hebben gesubsidieerde medewerkers (Groenjobs) van Natuurpunt 2.600 uur aan beheerswerken uitgevoerd voor Pidpa in uitvoering van het bosbeheerplan.

Pidpa start een biodiversiteitsproject op in samenwerking met de provincie Antwerpen voor het terrein van de watertoren van Essen. Dankzij een ecologisch beheerplan wil men hier komen tot een biodivers geheel. Er wordt gekeken of dergelijk ecologisch beheer ook bij andere watertorens kan toegepast worden.

Natuur en grondwaterwinning gaan vaak hand in hand. Een mooi voorbeeld hiervan is de aankoop van een perceel in de nabijheid van de WPC Grobbendonk, waarop zich een ven bevindt met uitstekende waterkwaliteit. Dit kan worden afgeleid uit de aanwezigheid van moerashertshooi.

In een 1000-tal peilputten verspreid over de provincie Antwerpen worden ongeveer 8.500 peilmetingen uitgevoerd. In een 200-tal peilputten wordt naast de grondwaterstand ook de grondwaterkwaliteit opgevolgd.